مهندس محمد سراهنگ

مشاوره ، طراحی و اجرای باغ پرندگان ، باغ وحش و سافاری پارک

ارسال و اجراء در داخل و خارج از ایران

قفس های مخصوص پرندگان شکاری و بزرگ جثه

قفس های مخصوص نمایش پرندگان

قفس های مخصوص پرندگان آزاد

قفس های گرد و کروی

محصور نمودن و تورکشی فضای باز

قفس های مخصوص پرورش و نگهداری پرندگان زینتی طرح گلخانه

گلخانه های خانگی و باغی

گلخانه های تمام شیشه ای لوکس

قفس های زینتی وسط باغی

سازه های چند منظوره تزئینی